Istimewa

” BISMI “KUFAH vs BASROH

BISMI KUFAH VS basroh

بسم الله الرحمن الرحيم

: بسم

Kufah : tina masdar sulasi mujarod bab ka dua misal wau, lafad wasama wasama yasimu wasman teras buang wauna elatna tawasulan lihamjil wasli jadi sin sukun man, teras datangan hamjah wasol anu dikasrohkn elatna alharfu sakin ida hurika hurika bilkasri jadi isman teras datangan ba jadi bi ismin teras buang hamjahna elatna liana hamjatal wasli tasbutu filibtida wataskutu fidarji
Karena saenyana hamjah wasol eta sok tumiba di mimiti sok ragrag dina nalika kadempet jadi bismin teras buang tanwina sabab rek idopat jadi bismi
Basroh : tina masdar sulasi mujarod bab ka hiji nakis wau samawa kulantaran wau diharkatan tumiba sbda fathah tkeurkn kana alifjadi samaa, samaa yasmu samwan, tras pindahkn harkat wau kana mim elatna wau hrap elat dibarisan sedengkn same2hna mim hrap soheh di sukunkn jadi saman wau sukun teras buang wau na sabab iltikousakinen antara tanwin sareng wau buang wauna sabab wau harap elat, elatna liana hadpa harfa ilatin afdolu min hadfi harfi sohihin hartosna karena saenyana ngabuang haraf ilat eta leuwih utama tinimang ngabuang haraf soheh jadi saman teras sukunkeun sina elatna , jadi sin sukun man ,teras datangan hamjah wasol anu dikasrohkn elatna alharfu sakin ida hurika hurika bilkasri jadi isman teras datangan ba jadi bi ismin teras buang hamjahna elatna liana hamjatal wasli tasbutu filibtida wataskutu fidarji

pangna sok dikawitan U-alifu /abtadiu sblm Bismillahirrohmanirrohiim ngaos awal kitab
Kan mutaalak ba harap jar asliah, ari mutaalak tiasa isim tiasa fiil, ism & fiilna tiasa khos tiasa am, khos & am na tiasa muqodam tiasa muakhor

Istimewa

HAQIIQOTU AL-BISMILLAH

Hakikat BISMILLAH
HAQIIQOTU AL-BISMILLAH TA’RIF ‘ALA USHULIL MA’RIFAT WA AL TAUHID BILLAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahi wahdahu laa syariikalahu washshalaatu was salaamu ‘alaa rasuulillaaahi wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa man wa laahu laahawla wa laa quwwata illaa billaahi. Asyhadu al laa ilaaha illallahu allaahu wahdahu laa syariikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu ammaa ba’du. “Faqaalasysyakhus siraajul ‘aarifu qad allaftu kitaaban almusamma bi ushuulil ma’rifati wat tawhiidi wa ja’altuhaa abwaaban albaabul awwali fii bayaani tafsiimil bismillaahi ay ‘ilmal bismillaahi wasirra ahruu fihaa liannahaa ibtidaau kulliamrin waghayatuhaa wa ibtidaau kulli kitaabin minal qur aanil kariimi ilaghayrihaa.”

Artinya :

“Didalam kitab Ushulul Ma’rifat ini disebut juga sebagai kitab Ushulut Tauhid. Dan kitab ini terdiri dari beberapa bab/pasal (pembagian). Dan disalah satu babnya menerangkan tentang Lafadz Bismillah,yaitu menerangkan tentang makna isi dari Bismillah dan menerangkan makna tiap-tiap huruf dari lafadz Bismillah. Karena sesungguhnya kalimat Bismillah merupakan awal dari memulainya semua perkara dan menjadi semua kunci perkara.Dan juga menjadi awal dari semua kitab, yaitu kitab Al-Qur’an dan kitab yang lainnya.”

Jadi kalau kalian mau mengetahui sejatinya Allah SWT, maka harus mengetahui makna/isi kandungan dari lafadz Bismillah.

– Kalau kalian ingin mengetahui seisi alam, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
– Kalau kalian ingin mengetahui isinya hakekat ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
– Kalau kalian ingin mengetahui isi bunganya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
– Kalau kalian ingin mengetahui buahnya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
– Kalau kalian ingin mengetahui pedomannya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah.
– Kalau kalian ingin mengetahui tentang banyaknya ilmu, maka harus mengetahui isinya Bismillah
– Kalau kalian ingin mengetahui ilmunya sholat,maka harus mengetahui isinya Bismillah

Segala permasalahan secara lahir maupun batin semuanya sudah terkumpul didalam kalimat Bismillah.  Sebagai permulaan baik pria maupun wanita hendaknya wajib memahami kandungan isi lafadz Bismillah. Kalau kalian sampai tidak mengetahui makna Bismillah, kelak bisa menjadi kafir.

Sesungguhnya mata dan hati manusia dipenuhi angan-angan. Oleh karena itu banyak manusia yang belum bisa mencapai tahapan ma’rifat billah secara sempurna, walaupun mereka terlihat taat, alim dan rajin beribadah serta mempunyai seribu guru dan seribu kitab atau sudah mempunyai banyak murid dan juga bisa berjalan diatas air tanpa perahu,bisa menembus dan mengelilingi bumi bisa terbang diatas awan dan tidak terbakar oleh panasnya api, bisa menghilang dari penglihatan orang lain,dan ibadahnya lebih khusyuk serta mudah memenuhi kebutuhan hidup sesuai kemauannya, tetapi anehnya orang-orang tersebut tidak mengetahui kandungan isi lafadz Bismillah, maka orang tersebut disebut kafir ‘Indallah.

Walaupun orang itu turunan dari Kyai atau Wali, tapi tidak mengetahui isinya Bismillah,maka orang tersebut masih tetap kafir ‘ibdallah, dan islamnya masih ‘Indannas.

Kalau kita sudah mengetahui dan bisa memahami serta merealisasikan isinya Bismillah dan isi hurupnya dari lafadz Bismillah . Meskipun orang tersebut turunan Jawa atau turunan Cina atau turunan Barat atau turunan Dayak,  Raksasa/Jin, maka orang tersebut sudah Islam ‘Indallah.
Oleh karena itu apabila kalian ingin menjadi seorang Islam ‘Indallah, maka harus mengerti dulu arti dan kandungan isinya Bismillah.

Makanya kalian harus mengerti berkumpulnya antara jasad, roh, rasa Allah yang mendalam itu seperti bercampurnya pria dan wanita.  Kalau tidak tahu, nanti tidak syah semua amal ibadahnya dan tobatnya pun tidak diterima oleh Allah SWT.

Kalimat Bismillaahirrahmaanirrahiim dirangkum menjadi BISMILLAH,dirangkum lagi menjadi BISMI

Didalam kitab ini yang dijelaskan tentang rangkuman BISMI, yaitu huruf ALIF, BA, SIN dan MIM.

1. MENERANGKAN HURUF ALIF

Huruf Alif didalam lafadz Bismillah sebenarnya Alif Ahadiyah. Dan disebut juga Alif dzatul wahid.  Alif sebagai tanda adanya alam Ahadiyah, yaitu tanda adanya dzat sejati. Dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata tidak ada yang lainnya. Yang mempunyai Cahaya Kehidupan. Yaitu Hidup yang Menghidupi yang disebut Banyu Nur Alif (Air Cahaya Alif) atau disebut juga dengan Banyu sejati (Air Sejati) atau Ratu Ning Banyu (Penguasa Air).

Dan juga dinamakan Allah Yang Hidup atau Satu Rupa Yang merupakan tempat Menyatunya antara Hidup dan Mati. Didalam alam ini masih berupa wujud mahdhi/wujud dzat sejati/wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada yang lainnya dan disebut LA TA’YUN, yaitu Dzat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan,hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan.

Dalilnya terdapat didalam kitab suci Al Qur’anul Karim , “Qul huwallahu ahad” artinya “Katakanlah Wahai Muhammad kepada seluruh umat,kalau sebenarnya Allah SWT adalah dzat tunggal, rasa tunggal/Esa yang menjadikan alam dunia dan seisinya .

2. MENERANGKAN HURUF BA’

Huruf Ba didalam lafadz Bismillah menunjukkan adanya alam Wahdah. Adanya alam wahdah menunjukkan sifat sejati. Dan disebut Sejatinya Muhammad. atau Hakekat Muhammadiyah. Dan juga disebut nyatanya Dzatullah, adanya sejati Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad, dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia.

Jadi harus mengertilah bahwa Alif didalam lafadz Bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh. Sedangkan huruf Ba’ yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya Alif (Bathin) dan Ba (Dhohir) didalam lafadz Bismillah. Karena itu Alif dan Ba didalam lafadz bismillah itulah yang menjadi BAPAK dan IBU seluruh Alam dunia. Dan Alif lafadz Bismillah itu disebut Nurullah sedangkan Ba lafadz Bismillah itu disebut sejatinya Nur Muhammad .Kemudian Nurullah dan Nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisah sehingga tidak dapat lagi dibedakan.

Didalam kehidupan nyata berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulnya antara pria sejati dan wanita sejati yang disebut sebagai Nur Ma’an.

Dalilnya ada didalam kitab suci Al-Qu’anul Karim : “Nuurun ‘ala nuurin yahdillaahu linuurihi man yasyaau yakhribullaahul amtsaala linnaasi wallaahu bikulli syaiun ‘aliim.”

Dengan adanya Nur tersebut, sebenarnya Allah SWT ingin memberitahukan kepada semua makhluk ciptaan-Nya dan agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya DIA maha mengetahui terhadap semua ciptaan-Nya.

3. MENERANGKAN HURUF SIN

Huruf Sin didalam lafadz Bismillah itu menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang tiga dan Asma yang tiga pula.

Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah :
– Ahadiyat,
– Wahdat,
– Wahidiyat.

Dan yang disebut Asma yang tiga adalah :
– Allah,
– Muhammad
– Adam.

Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat Sejati, Muhammad adalah Sifat Sejati, dan Adam adalah Asma Sejati, yaitu nyatanya Rasul.

Rasul adalah Nur yang hidup dari Nurullah yaitu nyatanya Adam.
Dan Adam yang menjadi Bapaknya semua manusia dibumi ini

4. MENERANGKAN HURUF MIM

Huruf Mim didalam lafadz Bismillah menunjukkan adanya Roh Idhafi. Dan Roh Idhafi menyatakan adanya manusia sejati, dan menunjukkan adanya af’al sejati.Rangkaian Huruf Sin dan Mim menunjukkan adanya Alam Arwah ,Alam Misal, Alam Ajsam dan Alam Insan Kamil, yaitu nyatanya Asma Allah yang merupakan asma dzat mutlak. Nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti dzat yang nyata. Sehingga sejatinya Allah adalah Dzat nyata yang diwujudkan didalam Muhammad. Dan disebut dhohirnya Muhammad tetapi Hakekatnya ALLAH atau Nyatanya Allah Ta’ala. Nyatanya Muhammad yaitu nyatanya Alam Ajsam yaitu nyatanya asma rasul dan rupanya Adam Idlafi yang menjadi badan dan nyawa / Rasa Tunggal. Dan bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat berarti sudah mengerti sejatinya Allah dan mengerti sejatinya Muhammad, mengerti sejatinya dhahir dan mengerti sejatinya batin, yaitu dhohirnya nabi batin-nya wali, dzhohir-nya Muhammad batin-nya Allah.

Dan disebut jasad Muhammad hidupnya adalah Allah. Dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu.

Sifat Jalal itu Nurullah yaitu lanang (Pria) sejati dan sifat Jamal itu Nur Muhammad yaitu wadon (Wanita) sejati. Sifat Jalal itu kuasa mengeluarkan besi. Sifat Jamal itu kuasa mengeluarkan batu.

Bercampurnya besi dan batu menjadi api. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup/jasad dan ruh. Dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapak. Dan tidak akan ada Wahidiyat kalau tidak ada Ahadiyat dan Wahdat.

Jadi Ahadiyat melahirkan Wahdat, Wahdat melahirkan Wahidiyat, Wahidiyat melahirkan semua alam yang lainnya. Ahadiyat maqamnya dzat Wahdat maqamnya sifat Wahidiyat maqamnya asma semua yang ada di alam maqamnya Af’al dan tidak mungkin ada af’al bila tidak ada asma. Tidak ada asma kalau tidak ada sifat, sebab semua af’al,  Asma, Sifat adalah hakekatnya Dzat.

Jadi apabila hamba sudah bisa fana’ Dzat dan fana’ Sifat serta fana’ Af’al, akan bisa Kamal. Kalau sudah bisa Kamal akan bisa Qohar, yaitu keadaan dhohir dan batin sudah bisa kumpul menjadi satu.

Source : Kitab Ushulul Ma’rifat

Istimewa

4 kiat usaha sukses

4 Kiat Pengusaha Sukses dari Sandiago Uno
Jangan pernah pusing dengan urusan ekonomi. Meski harga kebutuhan pokok semakin melangit, selalu ada solusi yang bisa senantiasa diupayakan oleh masih-masing kita sebagai individu. Ialah wirausaha. Menapaki jalan yang pernah dilalui oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam dan digaransi sebagai 9 dari 10 pintu rezeki.

Beriwarusaha memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Ada ilmunya. Dan salah satu kiat yang bisa ditempuh adalah menapaki jejak yang sudah terbukti keberhasilannya. Di antara banyak kiat itu, Sandiago Uno yang namanya tenar di negeri ini membeberkan kepada kita 4 kiat menjadi pengusaha sukses.

1 Kerja Keras

Jangan menyerah. Jangan lemah. Jangan malas. Usahakan yang terbaik, sesuai dengan potensi yang Allah Ta’ala berikan kepada kita. Kerja keras bukan kerja ala keledai. Kerja keras itu semangat. Mencoba berbagai cara. Senantiasa belajar. Berguru kepada siapa pun. Dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan apa yang diketahui.

Termasuk dalam kerja keras adalah berlaku disiplin, membagi waktu, dan tidak menzalimi diri dan keluarga.

2 Kerja Cerdas

Sebagai pelaku wirausaha, kerja keras tidaklah cukup. Harus cerdas. Bertindak efisien, menemukan berbagai jenis terobosan, mempelajari penemuan-penemuan terbaru, meramu dari banyak pengalaman di lapangan, dan menguasai teknologi sebagai sebuah tuntutan zaman.

3 Kerja Tuntas

Banyak sekali calon wirausahawan saat mengikuti sebuah sesi training motivasi. Ada ribuan. Di forum itu, mereka sangat tergugah untuk berubah. Sayangnya, tidak lama setelah itu, mereka kembali loyo. Dalam perjalanannya, sangat sedikit di antara mereka yang benar-benar tuntas dalam menyelesaikan misi dan mewujudkan mimpinya.

Seorang wirausahawan, tutur Sandiago Uno, jangan malas atau cepat bosan, foskuslah dan selesaikan pekerjaan sesegera mungkin.

4 Kerja Ikhlas

Inilah puncaknya. Banyak pengusaha yang gagal, kata Sandiago, karena berhenti di langkah kedua. Padahal, yang keempat ini merupakan kunci dari ketiga langkah sebelumnya. Bekerja secara ikhlas merupakan jaminan bahwa seorang pengusaha akan mendapatkan apa yang diimpikannya.

“Kita,” tutur sandiago Uno “kadang sudah bekerja (dengan prinsip) satu, dua, dan tiga, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ingat, orang yang sukses itu jatuhnya 12 kali, tapi bangkitnya 13 kali.”

Wallahu a’lam

Istimewa

Pribadi Solutif

Pribadi Solutif

Tersebutlah kisah dua tikus dan dua kurcaci. Misi kedua jenis makhluk ini sama; mendapatkan keju yang ditempatkan di sebuah rumah. Dengan gegas, sang tikus berusaha mencari banyak jalan untuk mendapatkannya. Sedangkan dua kurcaci bersantai ria sambil menikmati waktu dengan aktivitas yang tak jelas.
Dalam benak dua kurcaci itu, tikus yang kecil itu tak mungkin mengalahkannya. Lagi pula, dia memiliki organ tubuh yang lebih lengkap. Sehingga, dalam hitungan bodohnya; keju itu pasti menjadi miliknya.
Atas kegigihannya, dua tkus itu berhasil sampai di tempat penyimpanan keju lebih awal. Namun, keju itu sudah tidak ada di tempatnya. Rupanya, sang pemilik rumah telah memindahkannya ke tempat lain. Tak butuh waktu yang lama, dua tikus itu pun langsung bergegas mencarinya dengan mengandalkan instingnya.
Tak lama kemudian, dua kurcaci pun dikagetkan dengan hilangnya keju. Aneh. Demikian anggapan dua kurcaci itu. Maka, keduanya berdebat. Yang satu menyalahkan lainnya, sembari menuduh bahwa dialah pihak yang menyebabkan mereka kehilangan keju sebab mengajaknya bersantai ria. Maka kurcaci yang disalahkan pun tidak mau menerima tuduhan itu. Terus seperti itu, keduanya masih berdebat dalam waktu yang lama, tanpa mencari solusi atas persoalan yang dihadapi.

Disadari atau tidak, kelakuan kebanyakan kita tak beda dengan sikap dua kurcaci itu. Kita lebih sibuk meratapi masalah, saling menyalahkan, hobi menuding dan melemparkan masalah, dan aneka tindakan buruk lainnya.

Alhasil, waktu, potensi, dan sumber daya yang kita miliki habis untuk berdebat. Padahal, jika semua yang kita miliki dimanfaatkan untuk mencari solusi, hasilnya jauh lebih baik dan tepat.

Karenanya, belajarlah dari dua tikus. Mereka tidak sibuk berdebat. Saat mengetahui keju incarannya hilang, mereka bergegas mencari jalan lain. Mereka berpikir berbagai kemungkinan, dan mengambil langkah yang tepat.

Demikianlah cara berpikir solutif. Maka, jangan berpikir kenapa bermasalah, kemudian berhenti. Namun, berpikirlah bagaimana; bagaimana bisa terjadi, bagaimana solusinya, bagaimana jika solusi itu tidak berhasil, dan sebagainya.

Jika pribadi-pribadi solutif ini ada di berbagai lini kehidupan, yakinlah satu hal; diri, keluarga, masyarakat, dan negara kita akan keluar dari kemelut masalah menuju kehidupan penuh solusi. Sebab, Allah Ta’ala tidak berikan beban, kecuali sesuai dengan kemampuan yang kita miliki

ALLAH swt ADA DI MANA… ??

Allah swt ada DIMANA ? ” Allahu ala kulli syai’in kodir” allah swt meliputi segala sesuatu. surat at thalaq-12. “ Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang “Aku” maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat“. (Al Baqarah [2]:186 ). “Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.” (QS. Qaaf [50] :16 ) “Dia tidak dapat dicapai oleh […]

ALLAH swt ADA DI MANA… ??

Kisah Wara’ Abu Dujana yang membuat Nabi Saw meneteskan airmata

Ini ada kisah wara dari sahabat Nabi Saw yang telah membuat Nabi Saw menitikkan airmatanya. Pada zaman Nabi Saw, terdapat seorang sahabat nabi Saw bernama Abu Dujana yang sangat taat ibadah.  Dia selalu menjalankan ibadah dengan baik diantaranya shalat shubuh berjamaah. Satu hal yang aneh setiap usai shalat shubuh bersama Nabi, Abu Dujanah selalu terburu-buru […]

Kisah Wara’ Abu Dujana yang membuat Nabi Saw meneteskan airmata

Kecerdasan Ali Bin Abi Talib menerangkan 5 makhluk yang lahir tanpa ibu

Secara logika semua makhluk yang lahir adalah lewat ibu, namun Allah memberi bukti kebesaranya bahwa lahirnya suatu makhluk dapat terjadi tanpa ibu. Pertanyaan mengenai 5 makhluk lahir tanpa ibu, hal ini merujuk pada kisah saat Rahib Yahudi menanyakan hal ini kepada Umar Ibn Khatab. Rahib yahudi ini bersedia masuk Islam bila Umar Ra dapat menjawabnya. […]

Kecerdasan Ali Bin Abi Talib menerangkan 5 makhluk yang lahir tanpa ibu

*Apa Yang Akan Terjadi Jika Semua Orang Benar-Benar Memercayai Tauhid?*

*Apa Yang Akan Terjadi Jika Semua Orang Benar-Benar Memercayai Tauhid?* Baru-baru ini seorang psikolog bernama Scott Barry Kaufman (sepertinya dia keturunan Yahudi) melakukan penelitian apa implikasinya bilamana semua orang benar-benar memercayai tauhid. Tauhid di sini bahasa lainnya adalah kesatuan, keesaan, oneness, atau unity. SB Kaufmann secara menarik menjelaskan penelitian tersebut sebagai berikut:

*Apa Yang Akan Terjadi Jika Semua Orang Benar-Benar Memercayai Tauhid?*

RASA

RASA memiliki kualitas & tingkatan KUALITAS dalam memaknai rasanya… TINGKATAN dalam menciptakan rasanya… Contoh : Rasa kopi susu, coklat, pisang, semangka, ayam goreng… Masih sesuai namanya masing2…karna manusia yg menamainya, bukan SATU RASA yg sebenarnya… Padahal semua nama tsb terangkum dalam NAMA SATU RASA yg adalah sebuah INTI dari semua nama2 tsb (Kualitas Inti) Susah, […]

RASA